Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – SKLEP LYNXOPTIQUE.PL

§1 Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Bellevue Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskie 96 (dalej „Administrator”) – właściciel sieci salonów optycznych, których działalność jest oznaczana znakiem towarowym Lynx Optique.

§2 Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

  • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): iod@lynx-optique.pl;
  • za pośrednictwem poczty: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Bellevue Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96; 00-807 Warszawa
  • osobiście w siedzibie Administratora.

§3 Źródło danych

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Zakres danych, które zbieramy wskazany jest w regulaminie sklepu on line.

§4 Cele, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania Państwa danych osobowych

1.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (zawieranej w sklepie on line, według regulaminu sklepu), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. Art. 6(1)(b) RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży.

2.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (zawieranej w sklepie on line, według regulaminu sklepu) – gdy reprezentujecie Państwo przedsiębiorcę dokonującego zakupu w sklepie on line, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6(1)(f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży (Państwa dane są niezbędne do wykazania, że umowa została zawarta w imieniu przedsiębiorcy.

3.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu rozliczenia (podatkowego, rachunkowego) związanego z wykonaniem umowy sprzedaży, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze oraz stosowne przepisy prawa podatkowego i rachunkowego. Państwa dane osobowe będą przechowywane wówczas zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych dla celów rozliczeń podatkowych (rachunkowych).

4.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (według zasad określonych w regulaminie sklepu), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze i art. 561(5) Kodeksu cywilnego. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane przez czas niezbędny do podjęcia decyzji co do tego, czy reklamacja  jest uzasadniona i ewentualnie przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia, czy decyzja Administratora była uzasadniona (np. na drodze postępowania sądowego).

5.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonywania prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zwrotu płatności bądź komunikowania odmowy uznania, że umowa wygasła wskutek takiego odstąpienia, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6(1)(c) RODO – wykonywanie obowiązku prawnego spoczywającego na administrator, art. 27 i następne ustawy o prawach konsumentów. Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane przez czas niezbędny do wykonania prawa odstąpienia i zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku, gdy według Administratora odstąpienie nie jest skuteczne (bo podlega jednemu z wyjątków uregulowanych w ustawie o prawach konsumentów) – przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia, czy stanowisko Administratora było słuszne (np. na drodze postępowania sądowego).

6.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, gdy zdecydują się Państwo na utworzenie konta w sklepie on line, podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6(1)(b) RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będą przechowywane wówczas do czasu, gdy zdecydujecie się Państwo na usunięcie konta (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Administratora).

7.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym – informowanie o ofercie handlowej, organizowanych przez Administratora wydarzeniach, konkursach itp., podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6(1)(a) – zgoda (którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać). Państwa dane osobowe będą wówczas przechowywane do czasu wycofania zgody.

§5 Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1.Prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

2.Prawo sprostowania  danych osobowych – gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.

3.Prawo usunięcia danych osobowych – gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

4.Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

5.Prawo sprzeciwu – gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej. Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

6.Prawo do cofnięcia zgody – zgodę, którą Państwo wyraziliście na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

§6 Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy). Państwa dane osobowe są także udostępniane podmiotom obsługującym system płatności za towary, które nabywacie Państwo w sklepie on line.

§7 Skarga do organu nadzoru

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§8 Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w celach wyżej wskazanych jest dobrowolne jednak zaniechanie ich podania uniemożliwi:

  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;
  • zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (założenie i utrzymywanie konta    użytkownika w sklepie on line);
  • wysyłanie informacji handlowych.

§9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec  Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

§1 Pliki cookies

1.Wykorzystujemy cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – sklepu on line Lynx Optique, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są do:

a. uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika,

b. lepszego dopasowania serwisu do jego potrzeb, tworzenia statystyk oglądalności.

2.Mogą je też stosować nasi reklamodawcy, firmy współpracujące z serwisem czy dostawcy aplikacji multimedialnych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Korzystanie ze sklepu on line Lynx Optique bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

3.Pliki cookies  stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu on line i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu on line. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§2 Podmiot korzystający z plików cookies

1.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu on line pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu – Bellevue Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskie 96

2.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu on line i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców oraz partnerów

§3 Zakres korzystania z plików cookies i ich rodzaje

1.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu on line do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

2.W ramach sklepu on line stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
  2. stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3.W ramach sklepu on line stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu on line, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu on line;

b. bezpieczeństwa – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu on line;

c. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§4 Zmiana ustawień plików cookies

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu on line  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Operator sklepu on line informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu Lynx-Optique.pl

Shopping Cart